golany architects, tel aviv
mashrabiya, tel aviv architecture
Town House 
in Prague St, Tel Aviv
בית מגורים
ברח' פראג, תל אביב
Golany-Architects_Town-House-in-Prague-S