golany architects in tel aviv
בניה וארכיטקטורה בכרם התימנים
Town House 
in Zrubavel St, Tel Aviv
בית מגורים
ברח' זרובבל, תל אביב
Golany-Architects_Town-House-in-Zrubavel